อีบุ๊คฟรี กลยุทธ์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

 

แจกอีบุ๊คฟรี

 

                  ผู้เขียนในฐานะเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน(ปี พ.ศ.2564) และเป็นโค้ชทางธุรกิจ(14 ปี) อยากจะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศหรือวิสาหกิจขนาดกลางของไทยให้ได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนตามสัญลักษณ์ตัว Y ที่ปรากฎในหน้าปกหนังสือเล่มนี้ 

กล่าวคือ การที่จะเป็นวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จได้ คุณจะต้องมีรากฐาน รู้ลึกและรู้กว้างเกี่ยวกับภาวะผู้ประกอบการ ไม่ยอมแพ้กับความทุกข์ยากลำบากต่อความผิดพลาด ความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจ มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ ประกอบกับต้องมีความรู้ลึกในการจัดการนวัตกรรมในการสร้างบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงต้องมีความรู้ลึกด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจโดดเด่นสามารถที่จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการแต่เพียงผู้เดียวเพื่อความยั่งยืน เพราะการได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาจะทำให้คู่แข่งไม่สามารถทำธุรกิจ บริการ หรือผลิตสินค้า ภายใต้กรรมวิธี กระบวนการ เดียวกันได้ หรือไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันได้  เป็นต้น

           ประกอบกับตำราด้าน “กลยุทธ์เกี่ยวกับนวัตกรรม” ที่มีในประเทศไทยที่ “เขียนโดยคนที่เป็นผู้ประกอบการ” ยังมีน้อย ตลอดจนการแบ่งประเภทนวัตกรรมยังเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มนักวิชาการ ผู้เขียนในฐานะเป็นผู้ประกอบการอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการด้วยกัน จึงเกิดแรงบันดาลใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่อง “นวัตกรรมการบริหาร และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ซึ่งทางผมจะจัดทำเป็น พ็อกเกตบุ๊ก อีบุ๊ก ออดิโอบุ๊กและคอร์สออนไลน์ ต่อไป

                 ผู้เขียนหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับวิสาหกิจทุกขนาดทั้งประเทศมีจำนวนประมาณ 3.1 ล้านราย แต่เป็นวิสาหกิจไทยที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศมีเพียงจำนวนประมาณ 27,000 รายเท่านั้น(สถิติ ปี พ.ศ. 2564) และในฐานะเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งหวังที่จะช่วยสนับสนุนให้ วิสาหกิจขนาดกลาง” คือ ผู้ประกอบการภาคผลิตที่มีรายได้เกิน 100 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี หรือผู้ประกอบการภาคบริการ / ภาคการค้า ที่มีรายได้เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี ของไทยมีกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขันในการส่งออก หรือบริการระหว่างประเทศหรือทำธุรกิจระหว่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนในระดับสากลต่อไป

              หนังสืงเล่มนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อ “วิสาหกิจของไทย” ผู้เขียนขอมอบคุณความดีให้ นายณัฏฐวัธน์ ปรมัตถ์กิจการ(บิดา) และนางดวงจันทร์ ปรมัตถ์กิจการ(มารดา) ที่สนันสนุนในการที่ผู้เขียนได้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย มาโดยตลอดแม้จะต้องเจอกับการผ่านอุปสรรค์มากมาย และขอขอบพระคุณ ดร.ทศพร พีสะระ, ดร.นทษร สุขสารอมรกุล ที่ทุกๆ ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการเขียนคำนิยม ตลอดจนขอขอบคุณ คุณวารุณี วิรุฬห์กร ที่เป็นผู้ช่วยพิสูจน์อักษรณ์หนังสือเล่มนี้

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ

                                                                                                                                                                         ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
                                                                                                                                          บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด
                                                                                                                                                                          บริษัท ไอพี เทรนนิ่ง เอเชีย จำกัด

 

                                                                                      คำนิยม

 

ก่อนอื่นดิฉันขอชื่นชมผู้เขียน นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ในฐานะที่ท่านเป็นลูกศิษย์ในรายวิชาการจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกริก ตลอดระยะเวลาการเรียนนั้นดิฉันเห็นถึงความตั้งใจในการเก็บเกี่ยวความรู้ พร้อมทั้งได้เห็นการตกผลึกทางความคิดของคุณยศพัทธร์ในหลายมิติ ทำให้ดิฉันมั่นใจว่าการใส่ใจเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมอย่างแท้จริงของคุณยศพัทธร์จะทำให้เกิดประโยชน์กับตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นในอนาคตได้อย่างแน่นอน จนวันหนึ่งเป็นวันที่ดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวลูกศิษย์ท่านนี้มาก เป็นวันที่คุณยศพัทธร์ได้มอบหนังสือที่มีคุณค่าเล่มนี้มาให้อ่าน ทุกบริบทของหนังสือเล่มนี้ล้วนทำให้ดิฉันสัมผัสได้ถึงการตั้งใจจริง ที่ผู้เขียนอยากส่งมอบความรู้ไปถึงผู้อ่าน เห็นถึงความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ ช่วยเหลือสังคม จากการเรียบเรียงแนวคิด เทคนิค วิธีการในหนังสือเล่มนี้

 

 

“เกิดประโยชน์กับผู้อ่านและสังคมอย่างไร” หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์กับผู้อ่านในทุกเพศ ทุกวัย เริ่มต้นจากวัยเรียนที่สนใจในนวัตกรรม จะเกิดความเข้ารู้ ความเข้าใจ เปิดกว้างนวัตกรรมในมิติต่างๆจากรายละเอียดและการยกตัวอย่างของผู้เขียนที่เรียบเรียงได้อย่างดีและมีความทันสมัย แต่ประโยชน์ไม่ได้หยุดอยู่ที่วัยเรียนเท่านั้น ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเนื้อหาเชิงลึกไปถึงวัยทำงานที่จะสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคู่มือในการสร้างสรรค์ผลงาน วางกลยุทธ์ ต่อยอดทางธุรกิจได้ เป็นคู่มือให้ผู้นำสามารถนำไปถ่ายทอดให้บุคลากรได้เข้าใจบทบาทของนวัตกรรมในองค์กร จนกระทั่งสร้างเป็นเส้นทางไปสู่ผลลัพธ์ทางนวัตกรรมได้อย่างลึกซึ้ง ไม่เพียงเท่านั้น ไม่ว่าผู้อ่านจะดำรงตำแหน่งใดหน้าที่ใดในองค์กร ดิฉันเชื่อได้ว่าท่านจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้าได้ เพราะหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่วิธีคิดจนกระทั่งวิธีการได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

ท้ายที่สุดนี้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ผลงานตามความตั้งใจที่อยากให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้ประกอบการ เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

อาจารย์รายวิชาการจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุคลิกดีจำกัด

 

 

 

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยในเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมากมายในแทบทุกวงการ โดยนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ส่งผลต่อพฤติกรรม สังคม การใช้ชีวิต และความเป็นอยู่ มีความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงข่าวสารความรู้ หนังสือเล่มนี้ เป็นอีกแรงพลักดันหนึ่งของผู้เขียนที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจในการที่จะถ่ายทอดองค์ความความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จากผู้เขียน หากต้องการที่จะรู้ว่า นวัตกรรม คือ อะไร เป็นเช่นไร และใช้อย่างไร ผมอยากให้ทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้

ขอบคุณ นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ที่มีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้ให้สังคมไทย ภายในหนังสือกลยุทธ์นวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจเล่มนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือที่มีคุณค่าเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดพื้นฐานการสร้างนวัตกรรมในทุกระดับ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังภาพฉายที่ปรากกฎให้เห็นในปัจจุบัน ผมจึงขอขอบคุณแทนสังคมไทยไว้ ณ ที่นี้

                                                                                                                                                                       ดร.ทศพร พีสะระ

อาจารย์ประจำวิชา การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            หัวหน้าสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

 

สนใจรับอีบุ๊คเรื่อง "กลยุทธ์นวัตกรรมและภาวะผู้ประกอบการ" ฟรี สามารถลงทะเบียนรับได้ที่  http://www.ipasian.com

Visitors: 786,718