เกี่ยวกับเรา

 

              ผู้ก่อตั้งคือ นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ได้ไปฝึกงานที่ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์” ในปี พ.ศ. 2548 จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะมีธุรกิจของตัวเอง จึงได้จัดตั้ง “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไอพี เอเชียน”(ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0102550000209) ในปี พ.ศ. 2550-2553 แต่ไม่ประสบความสำเร็จและปิดกิจการ

แต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อความกลัว ความผิดพลาด ความล้มเหลว ความทุกข์ยากลำบาก จึงกลับมาจดทะเบียนเป็น “คณะบุคคล ไอพี เอเชียน”(ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0101540450081)ในปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า IP ASIAN และหัวหนุมาน ซึ่งมีที่มาจากการที่ คุณยศพัทธร์ เกิดในปีวอก 

ต่อมาจึงจดทะเบียนเป็น “บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด”(ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105558010681)ในปี พ.ศ. 2558 และได้ดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันภายใต้แบรนด์ “ไอพี เอเชียน ประกอบหัวหนุมาน และดาว 9 ดวง” ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากว่า 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อบริการเป็นผู้จัดฝึกอบรม โค้ช วิทยากร ผู้อำนวยกระบวนการเพื่อสร้างผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา  


       

“เราไม่ได้แค่โค้ชชิ่งและให้คำปรึกษาทางธุรกิจระหว่างประเทศ แต่เราคือผู้ผลักดันศักยภาพภาวะผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด 
ด้วยการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน”

        

 

 

Visitors: 786,718