โค้ชชิ่งรูปแบบดิจิตอลด้านการจัดการนวัตกรรม


- บริการโค้ชชิ่งหรือเมนเตอร์ริ่งในรูปแบบดิจิตอลเพื่อสร้างผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

- บริการโค้ชชิ่งในรูปแบบดิจิตอลด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับ

ธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็นต้น


ติดต่อสอบถาม โทร. 091-789-1980, 089-457-9632
Visitors: 786,718